Dokumenti

Akti Ustanove

 • Statut Lučke uprave SDŽ (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije br. 6/99; 9/04 i 5/08);
 • Odluka o osnivanju Lučke uprave SDŽ (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije br. 1/99; 9/04 i 5/08);
 • Pravilnik o redu u luci;
 • Pravilnik o lučkim pristojbama u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja;
 • Pravilnik o lučkim naknadama u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja;
 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća.

Zakoni:

 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03; 38/09)
 • Pomorski zakonik ( N.N. br. 181/04; 76/07 i 146/08)
 • Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otovrene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodijele prihoda (N.N. 94/07)
 • Zakon o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otovrenih za međunarodni promet (N.N. 48/04 i 51/04)
 • Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (N.N. 33/06 i 38/09
 • Uredba o utvrđivanju granica pomorskog dobra (N.N. 08/04 i 82/05)
 • Uredba o razvrstvanju luka otvorenih za javni promet (N.N. 110/04 i 82/07)