postupci nabave


ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA


Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije kao javni naručitelj objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11;83/13;143/13 i 13/14”).


Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Brač – luke: Supetar, Bobovišća, Bol, Milna, Postira, Povlja, Pučišća, Splitska, Sumartin, Sutivan i Mirca

Broj nabave: 2017/S 0F5-0023284
Datum objave: 10.11.2017.
Rok za dostavu ponuda: 30.11.2017. do 10:00 sati
Rok za dostavu upita
Status nabave
Postupak: PONIŠTEN

Naručitelj: LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE 
je objavio "Obavijest o nadmetanju - sektorska nabava" 
za postupak: Vođenje i upravljanje lukama u Splitsko-dalmatinskoj županiji otok Brač – luke: Supetar, Bobovišća, Bol, Milna, Postira, Povlja, Pučišća, Splitska, Sumartin, Sutivan i Mirca, 
broj objave: 2017/S 0F5-0023284.